วันศุกร์ที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑


เมนูหลักความเป็นมา

            ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดที่สำนัก ก.พ. เสนอ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 (หนังสือที่ นร. 0205/ว195 ลว. 28 ธันวาคม 2543) โดยกำหนดเป็นนโยบายสำคัญของทางราชการและประกาศเป็นแผนระดับชาติ กำหนดให้การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งให้กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดและให้ส่วนราชการในสังกัดจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดถือปฏิบัติตามค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการ 5  ประการ คือ.-

1.    กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง

2.    ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

3.    โปร่งใส ตรวจสอบได้

4.    ไม่เลือกปฏิบัติและ

5.    มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการใสสะอาดของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดมหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2546 โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 704/2546 เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 12 มิถุนายน  2546

ปัจจุบันการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการใสสะอาดของมหาวิทยาลัยศิลปากรนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ ซึ่งศูนย์ประสานใสสะอาดมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการทุจริตดังต่อไปนี้

1.    ผ่านเวปไซด์ใสสะอาด (รับเรื่องร้องเรียน) http://suclean.su.ac.th

2.    ทางจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึงรองอธิการฝ่ายบริหาร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 หมู่ 7 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

3.    ทางโทรศัพท์ 0-2849-7550,0-2849-7549

4.    ทางโทรสาร 0-2849-7550

5.    ทาง Email suclean@su.ac.th

6.    ทางตู้รับฟังความคิดเห็น ซึ่งตั้งอยู่ที่หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร   

 

 

22 หมู่ 7 ถนน บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร0-2849-7500-7530 โทรสาร 0-2849-7518