ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดที่สำนัก ก.พ. เสนอ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 (หนังสือที่ นร. 0205/ว195 ลว. 28 ธันวาคม 2543) โดยกำหนดเป็นนโยบายสำคัญของทางราชการและประกาศเป็นแผนระดับชาติ กำหนดให้การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งให้กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดและให้ส่วนราชการในสังกัดจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดถือปฏิบัติตามค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการ 5 ประการ คือ.-

       1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
       2. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
       3. โปร่งใส ตรวจสอบได้
       4. ไม่เลือกปฏิบัติและ
       5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

       เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการใสสะอาดของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นไป ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดมหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2546 โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 704/2546 เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2546

       ปัจจุบันการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการใสสะอาดของมหาวิทยาลัยศิลปากรนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ ซึ่งศูนย์ประสานใสสะอาดมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการทุจริตดังต่อไปนี้

       1. ผ่านเวปไซด์ใสสะอาด (รับเรื่องร้องเรียน) www.su.ac.th/suclean
       2. ทางจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึงรองอธิการฝ่ายบริหาร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 หมู่ 7 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
       3. ทางโทรศัพท์ 0-2849-7550,0-2849-7549
       4. ทางโทรสาร 0-2849-7550
       5. ทาง Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       6. ทางตู้รับฟังความคิดเห็น ซึ่งตั้งอยู่ที่หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร

       ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดที่สำนัก ก.พ. เสนอ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 (หนังสือที่ นร. 0205/ว195 ลว. 28 ธันวาคม 2543) โดยกำหนดเป็นนโยบายสำคัญของทางราชการและประกาศเป็นแผนระดับชาติ กำหนดให้การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งให้กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดและให้ส่วนราชการในสังกัดจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดถือปฏิบัติตามค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการ 5 ประการ คือ.-

       1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
       2. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
       3. โปร่งใส ตรวจสอบได้
       4. ไม่เลือกปฏิบัติและ
       5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

       เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการใสสะอาดของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นไป ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดมหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2546 โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 704/2546 เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2546

       ปัจจุบันการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการใสสะอาดของมหาวิทยาลัยศิลปากรนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ ซึ่งศูนย์ประสานใสสะอาดมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการทุจริตดังต่อไปนี้

       1. ผ่านเวปไซด์ใสสะอาด (รับเรื่องร้องเรียน) www.su.ac.th/suclean
       2. ทางจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึงรองอธิการฝ่ายบริหาร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 หมู่ 7 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
       3. ทางโทรศัพท์ 0-2849-7550,0-2849-7549
       4. ทางโทรสาร 0-2849-7550
       5. ทาง Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       6. ทางตู้รับฟังความคิดเห็น ซึ่งตั้งอยู่ที่หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร

   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

   

  กฎหมายเกี่ยวกับ ITA
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

   

   

   
  แผนปฏิบัติการ/แผนกลยุทธ์
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

   

   

  ติดต่อเรา

  22 หมู่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

  • Email : suclean@su.ac.th
  • โทรศัพท์ : 0-2880-7374, 2849-7550

  Search