วันศุกร์ที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑


เมนูหลักแบบสอบถามโครงการมหาวิทยาลัยศิลปากรใสสะอาด
 

วัตถุประสงค์     เพื่อสำรวจ  และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริต  ประพฤติมิชอบจากบุคคลที่เคยติดต่อกับมหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.)  ทั้งนี้จะนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ  และนำมาใช้ในการทบทวนมาตรการ  หรือวางแนวทางหรือมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป  โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ  และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล   1.  หน่วยงานที่ท่านสังกัด 

1. หน่วยราชการ 2.ภาครัฐอื่นๆ
3. ภาคเอกชน อื่นๆ

   2.  ตำแหน่ง

1. ผู้บริหารระดับสูง 2. ผู้บริหารระดับกลาง
3. ระดับปฏิบัติงาน อื่นๆ


     3.  ท่านเคยติดต่องานกับ มศก. หรือไม่

1. เคย 2.ไม่เคย

     ถ้าท่านตอบ เคย กรุณาเริ่มตอบที่ข้อ 4  ถ้าท่านตอบ ไม่เคย กรุณาเริ่มตอบที่ข้อ 12

     4. ท่านเคยติดต่อกับหน่วยงานใดของ มศก.
 

1. คณะวิชา 2. ศูนย์/สถาบัน/สำนัก
3. กอง อื่นๆ

    5. ท่านติดต่องานกับ มศก. ด้วยเรื่องใด

1. ใช้บริการวิชาการ เช่น อบรม  สัมมนา  การทำวิจัย  การบรรยาย  ให้คำปรึกษาเฉพาะสาขา  เป็นต้น
2.  การเบิก – จ่ายเงิน
3.  ติดต่อ – สอบถาม  หรือขอข้อมูล
4.  สอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  หรือคัดเลือก 
5.  ประกวดราคา  จัดซื้อ  จัดจ้าง  จ้างเหมา  ฯลฯ
6.   เป็นคณะกรรมการ / คณะทำงาน / คณะอนุกรรมการร่วมกัน
7.  เสนอโครงการ  หรือบริการ
8.  บริจาคเงิน  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดินสิ่งก่อสร้างเพื่อการศึกษา  หรือทุนการศึกษา
9.  อื่น ๆ ( โปรดระบุ )

     6. ท่านติดต่อกับ มศก. ผ่านทางใด
 

1. เจ้าหน้าที่ 2. Internet
3. การประชุม 4. หนังสือติดต่ออย่างเป็นทางการ
5. อื่นๆ..     

    7. ความถี่โดยเฉลี่ยในการติดต่อราชการกับ มศก.
 

จำนวน ครั้ง

วัน

เดือน

ปี

     8. ท่านได้รับความสะดวกในการติดต่องานกับ มศก. อยู่ในระดับใด
 
1. มากที่สุด 2. มาก
3. ปานกลาง 4. น้อย
5. น้อยที่สุด

     9. ท่านคิดว่าความสะดวกในการติดต่องานกับ มศก. ขึ้นอยู่กับปัจจัยใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1. ความพร้อมที่จะให้บริการของบุคลากร
2.  การรู้จักบุคลากรที่ติดต่องาน
3.  การอ้างอิงบุคคลซึ่งเป็นที่รู้จักของบุคลากรที่ติดต่องาน
4.  การสื่อสารความต้องการให้ชัดเจน
5.  การให้ของขวัญ ของกำนัล เลี้ยงอาหารตอบแทน
6.   ช่วงเวลาที่ใช้บริการหรือติดต่องาน
7.  ลักษณะของงานที่ติดต่อ เช่นงานที่ติดต่อนั้นมีกฎข้อบังคับที่ต้องดำเนินตาม เป็นต้น
8.  กระบวนการทำงานของ มศก. เช่น งานที่ติดต่อนั้นต้องผ่านหลายขั้นตอน หลายบุคคล
9. โครงสร้างขององค์กรที่มีสายการบังคับบัญชาหลายระดับ
10.  อื่น ๆ ( โปรดระบุ )

   10. เคยมีบุคลากรของ มศก. เสนอความช่วยเหลือท่านในการติดต่องานโดยเรียกร้องผลตอบแทนในลักษณะที่เข้าข่ายทุจริตหรือไม่
 

มี โปรดระบุ ชื่อ ตำแหน่ง เป็นต้น
ไม่มี

      11. ลักษณะงานที่ท่านติดต่อกับ มศก. มีช่องทางเอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้หรือไม่
 

ได้ ไม่ได้

ถ้าตอบ ได้ โปรดระบุลักษณะที่ท่านพบหรือเห็นว่าอาจเป็นช่องทางเอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้

       12. ท่านเคยได้ยิน หรือ เคยพบ ว่ามีบางคนของ มศก. ทุจริตคอร์รัปชัน และประพฤติมิชอบหรือไม่
 

1. ทราบ โปรดระบุข้อมูลที่เป็นประโยชน์
2. ไม่เคย    

     13. ท่านทราบหรือไม่ว่า มศก. มีระบบรับข้อร้องเรียนผ่านทางกล่องรับเรื่องร้องเรียนของทุกหน่วยงาน
 

1. ทราบ 2. ไม่ทราบ

        14. ท่านทราบหรือไม่ว่า มศก. มีระบบรับข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ http://suclean.su.ac.th
 

1. ทราบ 2. ไม่ทราบ

        15. โปรดจัดลำดับความสำคัญของมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบต่อไปนี้ (จัดลำดับจากข้อ 1-10 โดยที่ลำดับที่ 1 คือมาตรการที่มีความสำคัญมากที่สุด)

1. จัดให้มีหลายช่องทางร้องเรียน หรือให้เบาะแส
2.  จัดบันทึกการรับ - ตอบ เรื่องร้องเรียน
3.  มีบุคลากรทั้งภายในและภายนอกร่วมเป็นกรรมการสอบสวนหรือเป็นสักขพยาน เมื่อเกิดการทุจริต
4.  มีมาตรการคุ้มครอง หรือ ปกปิดข้อมูลของผู้ให้เบาะแส
5.  เผยแพร่มาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
6.  มีบทลงโทษที่รุนแรงกับผู้ทุจริต ประพฤติมิชอบ
7.  ให้รางวัลกับผู้ที่มีความประพฤติดี
8.  มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คุณงามความดีของบุคลากรที่มีความประพฤติดี
9.  กระตุ้นให้บุคลากรศึกษากฎระเบียบ/ข้อบังคับให้ชัดเจน
10. มีมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรับของขวัญ หรือสินน้ำใจ

       16. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

 

 


 

22 หมู่ 7 ถนน บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร 0-2882-7374